ï»?html> mayisoft 缝焊机的故障分析与对ç­?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <meta name="keywords" content="缝焊机、对焊机、电极、焊è½?> <meta name="description" content="缝焊机、沈阳威克创新焊接设备有限公å?> <LINK href="/css/newstyle.css" type=text/css rel=stylesheet> <script language="javascript" src="/js/Html.js"></script> <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 {font-size: 14; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: #003333; } .STYLE3 {font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: #000066; } .STYLE4 {color: #330033; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /><script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script></head> <BODY oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false" onbeforecopy="return false" oncopy=document.selection.empty() onselect=document.selection.empty()> <LINK href="/css/menu.css" type=text/css rel=stylesheet> <style type="text/css"> <!-- a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: none; color: #FF0000; } a:active { text-decoration: none; color: #FF0000; } .STYLE1 { color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; } --> </style> <TABLE class=word id=table2 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=968 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD width="582" height="66" background="/images/bg.jpg"><img src="/images/logo.jpg" width="470" height="66" /></TD> <TD width="388" valign="top" background="/images/bg1.jpg" class=worden><table class="worden" id="table3" height="61" cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td><div align="right"><strong><font color="#666666"><img height="12" src="/images/home.gif" width="12" /> </font></strong><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://nooshiran.com');" href="http://nooshiran.com"><font color="#333333">设为首页</font></a><font color="#333333"> <strong> <img height="14" src="/images/en.gif" width="12" /> </strong></font><font color="#000000"><a href="javascript:window.external.addFavorite('http://nooshiran.com','点焊机|碰焊机|排焊机|对焊æœ?沈阳威克创新焊接设备有限公司');" target="_top"><font color="#333333">加入收藏</font></a></font><font color="#333333"> </font> <font color="#666666"> <font color="#333333"> <img height="12" src="/images/lx.gif" width="16" /></font></font></div></td> </tr> <tr> <form name="form1" id="form1"> <td valign="bottom" align="middle"><p align="right"> </p></td> </form> </tr> </tbody> </table></TD> </TR> <TR> <TD height="36" colSpan=2 background="/images/bg2.jpg"><div align="right"> <table width="919" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="24" align="center" valign="middle"><a href="/" class="STYLE1"></a></td> <td width="46" align="center" valign="middle"><a href="/index.shtml" class="STYLE1" style="font-size:16px">é¦?nbsp;é¡?/a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/introduce/" class="STYLE1" style="font-size:16px">企业简ä»?/a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/products/" class="STYLE1" style="font-size:16px">产品展示</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/video/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接视频</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/effect/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接样品</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/customers/" class="STYLE1" style="font-size:16px">生产场景</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/news/" class="STYLE1" style="font-size:16px">新闻资讯</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/knowledge/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接知识</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><span class="STYLE1"><a href="/contact/" class="STYLE1" style="font-size:16px">联系我们</a></span></td> </tr> </table> </div></TD></TR></TBODY></TABLE> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- window.onerror = function(){return true} function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 window.open(theURL,winName,features); } //--> </script> <table width="970" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:3px"> <tr> <td align="center"> <div id=fc style="filter:progid:DXImagetransform.Microsoft.GradientWipe(duration=3,gradientSize=0.5,motion=forward ); WIDTH:968px; HEIGHT:235px;"> <div style="display:block"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/1.jpg" width="968" height="235" border=0></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/2.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/3.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/4.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> </div></td> </tr> <tr style="display:none"> <td height=99 valign="top"> <table border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=1 id=num> <tr> <td class=woon onmouseover=clearAuto();onclick=Mea(0); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102168717.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000003.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(1); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102169455.jpg" width="57" height="90" border="0" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000009.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(2); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102169575.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000005.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(3); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/2007101021610678.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000006.htm','','')"></td> </tr> </table> </td></tr></table> <script> var n=0; var showNum = document.getElementById("num"); function Mea(value){ n=value; setBg(value); plays(value); } function setBg(value){ for(var i=0;i<4;i++) if(value==i){ showNum.getElementsByTagName("td")[i].className='woon'; } else{ showNum.getElementsByTagName("td")[i].className='wooff'; } } function plays(value){ with (fc){ filters[0].Apply(); for(i=0;i<4;i++)i==value?children[i].style.display="block":children[i].style.display="none"; filters[0].play(); } } function clearAuto(){clearInterval(autoStart)} function setAuto(){autoStart=setInterval("auto(n)", 5000)} function auto(){ n++; if(n>3)n=0; Mea(n); } function sub(){ n--; if(n<0)n=3; Mea(n); } setAuto(); </script> <table border="0" width="970" height="309" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" align=center> <tr> <td height="309" width="230" valign="top"><table cellpadding="0" width="230" style="border-collapse: collapse" height="167" > <tr> <td height="27" background="/images/LeftTitle01.jpg"><p><span class="STYLE4">    关于我们  </span></td> </tr> <tr> <td height="131" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" bordercolor="#1a7db3"><TABLE width=220 height="53" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=center><table width="218" height="124" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/news/">公司动æ€?/A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/knowledge/">焊接知识</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/video/">焊接视频</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/effect/">焊接效果</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></td> </tr> </table> ï»?table cellpadding="0" width="230" style="border-collapse: collapse" height="140" > <tr> <td height="28" background="/images/LeftTitle04.jpg"> <p> <span class="STYLE4">    联系我们</span> </p> </td> </tr> <tr> <td height="131" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" bordercolor="#1a7db3"> <TABLE width="212" height="48" border="0" align="center" cellPadding="0" cellSpacing="0"> <TBODY> <TR> <TD align="left" vAlign="center" background="/images/contact.jpg"> <table width="210" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="24"> <span><strong>沈阳威克创新焊接设备有限公司</strong></span> </td> </tr> <tr> <td height="24">电话:024-31029733 31029732</td> </tr> <tr> <td height="24">传真:024-62665536</td> </tr> <tr> <td height="24">手机:13840081050</td> </tr> <tr> <td height="24">E-mail:shenyangweike@163.com</td> </tr> <tr> <td height="24">地址:沈阳市于洪区沈大è·?46-2å?/td> </tr> </table> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </td> </tr> </table> </td> <td height="309" width="10"> </td> <td height="309" width="728" valign="top"> <table cellpadding="0" width="728" style="border-collapse: collapse; border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-width:1px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px" height="484" bordercolor="#1A7DB3"> <tr> <td height="28" background="/images/Title07.jpg"><span class="STYLE4">    新闻中心 </span></td> </tr> <tr> <td width="728" align="center" valign="top" style="line-height: 200%; padding-left: 5px; padding-top: 5px; color:#333333"> <table width="700" border="0" align="CENTER" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-top:5px;"> <tr> <td><table width="722" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="30" height="36"> </td> <td width="673" align="center" style="color:#000000; font-size:16px; font-weight:bold"> <h1>缝焊机的故障分析与对ç­?/h1> </td> <td width="51"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td align="center" style="color:#999999"><strong>发布时间ï¼?/strong>2019-02-26 <strong>来源ï¼?/strong>沈阳威克创新焊接设备有限公司 </td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> <tr> <td> <p>    <a href="http://nooshiran.com">缝焊æœ?/a>是通过连续缝焊部分重叠的多个焊点形成。两个焊接件以组装的方式压在两个电极和焊接轮之间。当按下焊件时,电流接通,旋转轮用于驱动焊件进行焊接。焊接电流可以是连续焊接或间歇脉冲的间歇焊接ã€?/p> <p>    以上说完其原理,那么在讲解下关于故障性问题,因为在好的设备也会出现故障的问题,检修机器应对号入座,以下就来分析一些操作中常遇到的问题及相应的对策ã€?/p> <table border="1" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="center" width="103"> <p align="center"><strong>æ•?éš?/strong><strong></strong></p> </td> <td valign="center" width="144"> <p align="center"><strong>åŽ?å›?/strong><strong></strong></p> </td> <td valign="center" width="348"> <p align="center"><strong>å¯?ç­?/strong><strong></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="103"> <p align="center">不均动作</p> </td> <td valign="center" width="144"> <p>1<span style="font-family: 宋体;">、电源问é¢?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">检查电源接头,修理或更换;</span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">总停开关不能回位,修理或更换;</span></p> <p>c.<span style="font-family: 宋体;">控制板的保险管烧掉,检查线路是否短路再更换ï¼?/span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" valign="center" width="103"> <p align="center">不能对中</p> </td> <td valign="top" width="144"> <p>1<span style="font-family: 宋体;">、对中开关不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">修理或更换;</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="144"> <p>2<span style="font-family: 宋体;">、转换开关不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">修理或理换;</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>3<span style="font-family: 宋体;">、电磁阀不良</span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">按电磁闪手动按钮动作,即线圈坏更换掉ï¼?/span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">按电磁阀手动按钮不动作即阀体坏更换掉;</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>4<span style="font-family: 宋体;">、机械问é¢?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">或对中气缸的气限流阀被锁死,反时针方向拧开ï¼?/span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">或对中针孔处卡死,清除杂质并加油ï¼?/span></p> <p>c.<span style="font-family: 宋体;">或对中气缸与定位针机构连接上脱落,拧紧;</span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" valign="center" width="103"> <p align="center">不能压工ä»?/p> </td> <td valign="center" width="144"> <p>1<span style="font-family: 宋体;">、脚踏开关不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">修理或更换;</span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">线路松动、脱落、重新接好;</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>2<span style="font-family: 宋体;">、电磁阀不良</span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">按上述方法检æŸ?/span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>3<span style="font-family: 宋体;">、时间继电器不良</span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">检查继电器有无松动,重新装好;</span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">更换æŽ?/span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>4<span style="font-family: 宋体;">、操作按钮不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">“松左åŽ?rdquo;开关不能回位,修理或更换;</span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" valign="center" width="103"> <p align="center">电机不运è¡?/p> </td> <td valign="center" width="144"> <p>1<span style="font-family: 宋体;">、操作按钮不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">“启动焊接”æˆ?ldquo;停止焊接”不良,修理或更换</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>2<span style="font-family: 宋体;">、继电器不良</span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">正转继电器不良更换;</span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">反转继电器不良更换;</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>3<span style="font-family: 宋体;">、电机电源问é¢?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">调压器坏更换,接线松脱重新拧紧;</span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">整流元件坏,更换掉;</span></p> <p>c.<span style="font-family: 宋体;">保险管烧坏,检查线路后更换ï¼?/span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>4<span style="font-family: 宋体;">、电机问é¢?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">碳刷不良,修整或更换ï¼?/span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">线圈烧坏,修理或更换电机ï¼?/span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="103"> <p align="center">行走后不停止</p> </td> <td valign="center" width="144"> <p>1<span style="font-family: 宋体;">、接近开关不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">接近开关与感应块距离太远,调至适当距离ï¼?/span></p> <p>b.<span style="font-family: 宋体;">接近开关坏,更换;</span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" valign="center" width="103"> <p align="center">不能焊接</p> </td> <td valign="center" width="144"> <p>1<span style="font-family: 宋体;">、连接头不良</span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">“接焊æœ?rdquo;处线路不良,重新接好ï¼?/span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>2<span style="font-family: 宋体;">、继电器不良</span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">“正转”继电器触点不良,更换ï¼?/span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="center" width="144"> <p>3<span style="font-family: 宋体;">、焊接电源不è‰?/span></p> </td> <td valign="top" width="348"> <p>a.<span style="font-family: 宋体;">手动启动焊接电源,如不能起弧,更换焊机;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>                            --沈阳威克创新焊接设备有限公司</p> <p> </p> <p> </p> <p>       </p> </td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> ï»?table border="0" width="970" height="68" cellspacing="1" cellpadding="0" background="/images/bott_bg.gif" align="center"> <tr> <td height="20" > <p align="center" style="padding-top:10px"> <font color="#FFFFFF">版权所æœ?沈阳威克创新焊接设备有限公司Copyright ©2007-2018 </font> </p><br /> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 地址:沈阳市于洪区沈大路146-2å?nbsp; ç”µè¯ï¼?24-31029733 31029732  ä¼ çœŸï¼?24-62665536  E-mailï¼?shenyangweike@163.com   </p> </td> </tr> </table> <table border="0" width="970" height="48" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td> <p align="center"> ICP备案号:辽ICPå¤?2005499å?/p> </td> </tr> </table> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/7d679849-3c19-405f-b45c-a419f5dff7fb-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html>